Chính sách điều khoản về quyền riêng tư

Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng Website “Sayobe.vn” và Chính Sách Về Quyền Riêng Tư được làm rõ dưới đây áp dụng từ ngày 10 tháng 8 năm 2020.

A. ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG WEBSITE “Sayobe.vn”

Vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản và Điều Kiện này (gọi tắt là “Điều Khoản Và Điều Kiện”) trước khi truy cập và sử dụng Website này (“Website”). Nếu muốn truy cập Website, bạn phải chấp nhận tất cả nội dung của Điều Khoản và Điều Kiện mà không có ngoại lệ nào. Bất kỳ khi nào bạn truy cập vào Website, bạn được xem là đã đồng ý với toàn bộ các Điều Khoản và Điều Kiện. Nếu không đồng ý với bất kỳ nội dung nào trong Điều Khoản và Điều Kiện này, vui lòng không truy cập và sử dụng Website.

Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Quốc tế Sayobe (“Sayobe”) là công ty duy nhất có toàn quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm vào hoặc xóa bỏ các Điều Khoản và Điều Kiện bất kỳ lúc nào bằng cách cập nhật nội dung của Website, và có thể báo trước hoặc không báo trước cho bạn các thay đổi đó. Do vậy, mỗi khi truy cập vào Website này, bạn nên kiểm tra các Điều Khoản và Điều Kiện sử dụng một cách định kỳ và cẩn thận. Khi bạn sử dụng Website sau khi chỉnh sửa nội dung sẽ được xem là bạn thừa nhận và đồng ý với các nội dung chỉnh sửa này.

1. GIỚI HẠN SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN TRÊN WEBSITE

1.1 Tất cả nội dung, tài nguyên trên Website này được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ, luật về bản quyền, các quy định pháp luật có liên quan khác và các điều ước quốc tế. Ngoại trừ mục đích sử dụng mang tính cá nhân hoặc sử dụng nội bộ không mang tính thương mại, bạn không được phép sử dụng dưới hình thức khác (bao gồm nhưng không giới hạn các hành động sao chép, chỉnh sửa, trích dẫn, tái bản toàn bộ hoặc từng phần, hoặc việc tải, truyền dữ liệu, phân phối, đăng ký, bán, xuất bản) bất kỳ tài nguyên nào của Website khi không được sự đồng ý trước của Sayobe.

1.2 Nhãn hiệu “Sayobe ” và các nhãn hiệu trong Website này, cũng như tên các sản phẩm, dịch vụ và các logo thương hiệu Sayobe được sử dụng, trích dẫn và tham chiếu trên Website là các nhãn hiệu đã hoặc sẽ đăng ký của Sayobe, hoặc các công ty khách hàng của Sayobe. Các tên sản phẩm khác hoặc tên các công ty khác sử dụng trong Website thuộc sở hữu của các chủ sở hữu tương ứng.

2. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG WEBSITE:

2.1 Khi truy cập và sử dụng Website, bạn bị cấm thực hiện các hành vi sau:

2.1.1 Xâm phạm các quyền hợp pháp của (bao gồm nhưng không giới hạn đối với các quyền riêng tư và chung) của người khác hoặc Sayobe;
2.1.2 Gây ra bất kỳ thiệt hại hoặc bất lợi đối với người khác hoặc Sayobe;
2.1.3 Các hành vi tội ác;
2.1.4 Đăng tải hoặc phát tán bất kỳ thông tin cá nhân của bên thứ ba nào mà không được sự đồng ý của bên thứ ba đó;
2.1.5 Sử dụng Website này vì mục đích thương mại;
2.1.6 Nói xấu, hạ nhục, phỉ báng người khác;
2.1.7 Sao chép, trích dẫn các nội dung trong website khi chưa được sư đồng ý của Sayobe;
2.1.11 Các hành vi khác mà Sayobe và các công ty khách hàng cho là không phù hợp;
2.1.12 Các hành vi khác vi phạm pháp luật hoặc bị cấm.

2.2 Từ chối bảo đảm

2.2.1 Bạn phải tự chịu rủi ro khi sử dụng Website này. Website này (bao gồm tất cả nội dung và chức năng sẵn có hoặc phải truy cập qua Website) được cung cấp trên nguyên tắc phù hợp và chính xác trong giới hạn cho phép của pháp luật. Sayobe không tuyên bố hoặc bảo đảm gì về các nội dung hay trách nhiệm sau (1) bạn phải tự chịu trách nhiệm cho việc sử dụng các nội dung này cho các mục đích của bạn, (2) máy chủ của Website này không chứa đựng virus hoặc các thành phần khác có thể nhiễm, làm hại hoặc gây hỏng máy tính của bạn hoặc các tài sản khác khi bạn truy cập vào Website qua trình duyệt, tải, hoặc sử dụng các tiện ích khác trên Website.
2.2.2 Sayobe có thể thay đổi và chỉnh sửa nội dung của Website hoặc có thể hoãn, dừng cung cấp các dịch vụ qua Website này bất kỳ lúc nào. Sayobe hông chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát, thiệt hại của bạn trong quá trình bạn truy cập Website, hoặc việc bạn không thể truy cập Website.

2.3 Các website liên kết chứa trong Website

2.3.1 Website này chứa các liên kết đến các website khác (“Các trang liên kết”). Việc bạn truy cập các trang liên kết hoàn toàn có thể gặp rủi ro, nguy hiểm. Sayobe không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang liên kết, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ liên kết nào khác chứa đựng trong một trang liên kết, hoặc các thay đổi, cập nhật đối với trang liên kết. Sayobe chỉ cung cấp những đường dẫn đến các trang liên kết để bạn thuận tiện sử dụng, và việc Sayobe cung cấp đường dẫn đến các trang đó không thể hiện là Sayobe đảm bảo về website đó hoặc có sự hợp tác với nhà điều hành của website đó. Bạn phải chịu trách nhiệm cho việc truy cập và tuân thủ các giới hạn, điều kiện, điều khoản về bảo mật thông tin và các chú ý pháp lý khác được quy định tại các trang liên kết. Sayobe từ chối mọi bảo đảm một cách rõ ràng hay ngụ ý đối với tính chính xác, hiệu lực, hợp pháp hay các yếu tố khác đối với các tài nguyên hay thông tin chứa đựng trên các trang liên kết đó.

B. CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ

Chính sách về quyền riêng tư này (“Chính sách”) cung cấp cho bạn thông tin về cách Công Ty TNHH Dược mỹ phẩm quốc tế Sayobe (“Sayobe” hoặc “chúng tôi”) thu thập, sử dụng, tiết lộ, quản lý và xử lý Thông tin cá nhân của bạn. Vui lòng đọc kỹ Chính sách về quyền riêng tư này. Bằng cách truy cập trang web của chúng tôi, đăng ký, sử dụng bất kỳ sản phẩm, dịch vụ nào do Sayobe cung cấp, gửi bất kỳ thông tin nào cho chúng tôi hoặc cung cấp thông tin cho chúng tôi bằng cách thức phù hợp khác, chúng tôi sẽ hiểu là bạn đã đồng ý và nhất trí với Chính sách về quyền riêng tư này.
Sayobe có quyền thay đổi hoặc chỉnh sửa Chính sách này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Chính sách sau khi đươc thay đổi hoặc chỉnh sửa sẽ được đăng trên trang web của chúng tôi bất cứ lúc nào. Bạn đồng ý hoặc được hiểu là đồng ý chịu ràng buộc theo Chính sách về quyền riêng tư đã thay đổi hoặc chỉnh sửa qua việc tiếp tục truy cập trang web của chúng tôi, sử dụng bất kỳ dịch vụ nào do Sayobe cung cấp, đăng ký bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào do Sayobe cung cấp, gửi thông tin cho chúng tôi, hoặc các cách thức khác cho thấy bạn đã đồng ý. Chúng tôi khuyên bạn nên lưu ý xem lại Chính sách để cập nhật nội dung hiện hành.

1. Thông tin cá nhân

1.1 Trong Chính sách về quyền riêng tư này, “Thông tin cá nhân” có nghĩa là bất kỳ dữ liệu nào có liên quan đến một cá nhân, dù đúng hay sai, và có thể giúp nhận dạng được cá nhân cụ thể hoặc không thể nhận dạng.

1.2 Thông tin cá nhân bạn có thể cung cấp cho chúng tôi: tùy thuộc vào phạm vi và hình thức tương tác của bạn với chúng tôi, bạn có thể cung cấp cho chúng tôi tên của bạn, số điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email, dữ liệu mạng, thông tin về kinh nghiệm làm việc và ứng tuyển và bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi bằng cách gửi đến chúng tôi trên Website hoặc thông qua các hình thức tương tác khác.

2. Thu thập Thông tin cá nhân

2.1 Sayobe có thể thu thập Thông tin cá nhân của bạn bằng nhiều cách khác nhau. Hãy xem xét thận trọng khi cung cấp thông tin, đặc biệt khi điền thông tin vào các văn bản trống trên web hoặc tải lên tài liệu khác. Một số dịch vụ của chúng tôi được tự động hóa và chúng tôi có thể không nhận biết khi bạn vô tình cung cấp cho chúng tôi những thông tin không chính xác hoặc nhạy cảm.

2.2 Bất cứ khi nào tương tác với Sayobe, bạn có thể được yêu cầu cung cấp cho chúng tôi Thông tin cá nhân của bạn.

2.3 Bạn nên đảm bảo rằng tất cả các Thông tin cá nhân đã gửi cho chúng tôi là hoàn chỉnh, CHÍNH XÁC VÀ TRUNG THỰC. Nếu không thực hiện được những điều trên, chúng tôi sẽ không thể cung cấp cho bạn các sản phẩm, dịch vụ, xác thực hoặc xác nhận hoặc thông tin mà bạn yêu cầu.

3. Mục đích Thu thập, Sử dụng và Tiết lộ Thông tin cá nhân của Bạn

3.1 Sayobe thu thập, sử dụng và tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

3.1.1 Xác định danh tính để phục vụ đúng đối tượng mà Sayobe hướng đến;
3.1.2 Giải quyết mong muốn, tư vấn chi tiết hơn cho khách hàng
3.1.3 Đảm bảo có thể liên hệ được với khách hàng


3.2 Liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ cụ thể hoặc trong các tương tác của bạn với chúng tôi, chúng tôi cũng có thể thông báo cho bạn về các mục đích khác mà chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng và tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn cho những mục đích bổ sung đã thông báo đó, trừ khi có thay đổi đặc biệt khác được thông tin cho bạn.

4. Tiết lộ và chuyển thông tin cá nhân

4.1 Sayobe sẽ có các biện pháp kỹ thuật, vật lý và hành chính hợp lý về mặt thương mại để bảo vệ bất kỳ Thông tin cá nhân nào mà Sayobe sở hữu hoặc kiểm soát để tránh khỏi việc bị lạm dụng, mất mát, thay đổi, tiết lộ, mua lại hoặc truy cập trái phép. Tuy nhiên, mặc dù hệ thống được trang bị rất nhiều tính năng bảo mật cùng với sự hỗ trợ của các công nghệ bảo mật, nhưng không ai có thể đảm bảo dữ liệu truyền trên đường truyền internet luôn an toàn 100%. Do vậy, chúng tôi không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được an toàn một cách tuyệt đối, và chúng tôi không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của bạn. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản như đã mô tả ở trên và nội dung chính sách này, chúng tôi khuyên bạn không nên cung cấp thông tin cho chúng tôi hoặc không tương tác với chúng tôi như đã mô tả.